Algemene voorwaarden

 

Het team van Veth Fysiotherapie wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij informeren u graag over onze algemene voorwaarden en onze werkwijze. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

 

Aanmelding en afspraken

Voor de start van een behandeling dient u uw verzekeringsgegevens te raadplegen of uw verzekeraar uw behandelingen fysiotherapie vergoedt. Indien u dit jaar al eerder in behandeling bent geweest bij een andere fysiotherapiepraktijk of praktijk voor oefentherapie Mensendieck, wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u al gehad heeft. Dit is belangrijk in het geval u een beperkte aanvullende verzekering heeft.

Indien u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, bestaat de mogelijkheid dat onze therapeuten u aan huis behandelen. Indien het gewenst is dat u aan huis behandeld wordt, dient u dit aan te geven bij uw aanmelding en dient u een verwijzing te hebben waarop dit verzoek vermeld staat. Voor de behandeling aan huis geldt een apart tarief.

Bij uw eerste afspraak worden uw persoonlijke gegevens en uw verzekeringsgegevens inclusief Polisvoorwaarden gecontroleerd. Gelieve een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsgegevens mee te nemen naar uw eerste afspraak. Wanneer deze gegevens of andere gegevens wijzigen wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan onze medewerkers.

U kunt ook zonder verwijzing van een arts of specialist bij ons terecht. U maakt dan gebruik van de regeling Directe Toegankelijk Fysiotherapie (DTF). In dit geval zal de therapeut eerst door middel van een screening beoordelen of uw gezondheidsprobleem voor fysiotherapie in aanmerking komt. Wanneer echter aanvullende informatie vereist is, zal de therapeut eerst contact opnemen met uw huisarts. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen met uw goedkeuring.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe in rekening gebracht conform de betalingsvoorwaarden. Het is prettig wanneer u bij afzegging zo mogelijk meteen een nieuwe afspraak maakt. Zo zorgt u ervoor dat uw behandeling geen vertraging oploopt en u zo spoedig mogelijk weer herstelt.

 

Werkwijze

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de officiële richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle therapeuten staan in het kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG en CKR geregistreerd.

Uw therapeut zal u uitleggen wat er allemaal komt kijken bij een behandeling. Hierbij zal hij/zij aangeven welke handelingen er verricht gaan worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan te geven. Indien u vanwege bijvoorbeeld geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of vormen van behandelingen kunt u dit kenbaar maken. Uw behandelend therapeut zal samen met u bespreken wat de alternatieven zijn en of wij u deze alternatieven in onze praktijk kunnen bieden. Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte waarin u samen met uw therapeut aanwezig bent. Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf aan u toestemming gevraagd worden.

De onderwerpen, die u met uw therapeut bespreekt, blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien uw therapeut echter van mening is dat het in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Aan het einde van uw behandeling en anders maximaal eens per jaar nodigen wij u uit om mee te werken aan het

klanttevredenheidsonderzoek. Op die manier blijven we alert en kunnen we continu de kwaliteit van onze

dienstverlening en zorgproducten verbeteren. Het is tevens een verplichting geworden bij het afsluiten van de contracten met de zorgverzekeraars, om ook de volgende jaren een contract te mogen houden is het invullen van deze korte vragenlijst voor ons zeer belangrijk. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt in opdracht van Veth Fysiotherapie uitgevoerd door Qualiview. Mocht u niet mee willen werken dan verzoeken wij u dit aan te geven bij uw therapeut.

 

Privacy reglement

 

Zie deze pagina voor onze privacy voorwaarden.

 

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de betreffende therapeut. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien uit het gesprek met uw fysiotherapeut niet de gewenste oplossing volgt, zijn wij aangesloten bij een klachtenregeling. 

Voor meer informatie zie deze pagina. 

 

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de door Veth Fysiotherapie geleverde algemene fysiotherapie, manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie en andere trainingen.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde behandeling niet in rekening gebracht. Indien u niet op tijd afzegt, zijn wij door de verzekeraars verplicht om een no-show tarief bij u in rekening te brengen en niet bij uw verzekeraar.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en is Veth Fysiotherapie gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Indien u de herinnering ook niet op tijd betaalt zullen wij na de tweede herinnering de vordering overdragen aan een incassobureau.

De therapeutische diensten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

Tarieven

Tarieven voor een behandeling fysiotherapie, manuele therapie of psychosomatische fysiotherapie verschillen per verzekeraar. Wij hebben met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars een contract. Bent u bij hen aanvullend verzekerd dan sturen wij de nota voor de behandeling direct naar hen toe en worden de kosten aan ons vergoed.

Graag attenderen wij al onze klanten op het feit dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de gegeven behandelingen, indien u door één van onze therapeuten wordt behandeld. Dat wil zeggen dat u zelf dient te controleren in hoeverre uw verzekering dekking geeft voor fysiotherapie.

 

Bent u onvoldoende verzekerd, dan valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar en hanteren wij onderstaande tarieven.

 

Behandelprestatie

Tarief (Euro)

Zitting fysiotherapie

29.00

Zitting manuele therapie

39,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie

39,00

Screening

15,00

Intake na screening

25,00

Intake verwijzing

40,00

Extra lange zitting

42,50

Reguliere zitting aan huis

42,50

No-show zitting fysiotherapie

25,00

 

Tarieven gelden per 1 januari 2018.

 

Huisregels:

Wij verzoeken iedereen om een eigen handdoek mee te nemen om uzelf, de behandelbank of apparatuur af te kunnen dekken. Alle cliënten en bezoekers van Veth Fysiotherapie verklaren zich automatisch akkoord met onze huisregels.

 

Algemeen

Wij verzoeken u uw afspraken vast te leggen op ons afsprakenkaartje; dit voorkomt misverstanden. Gelieve op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen en wordt door uw behandelend fysiotherapeut opgehaald. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken, maar het blijft mensenwerk.

 

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00-20.30uur. Het sturen van een sms of whatsapp bericht op onze zakelijke mobiele nummer heeft voor ons de voorkeur wat betreft communicatie, omdat wij deze op een tijdstip kunnen beantwoorden wanneer het niet stoort in onze behandelingen. Indien onze lijnen in gesprek zijn, wordt u automatisch doorverbonden met ons voicemail-systeem. U kunt een boodschap inspreken onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien wij niet kunnen opnemen kunt u ook een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Het antwoordapparaat wordt alle dagen afgeluisterd.

 

Hygiëne

Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt. Ook wordt het meenemen van een eigen handdoek zeer op prijs gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Veth Fysiotherapie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten de praktijk plaatsvinden.

 

Gevonden voorwerpen

Eventuele door ons gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand door ons bewaard. U kunt hiernaar vragen bij onze medewerkers.