Betalingsvoorwaarden

 

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, klikt u hier voor onze tarieven.

 

Betalingsvoorwaarden 2018:

-        Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Veth Fysiotherapie. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld of u wordt mondeling op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze voorwaarden op de website www.vethfysiotherapie.nl.

-         Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Veth Fysiotherapie zich het recht voor 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

-         Indien niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of al over uw pakket heen bent, zal Veth Fysiotherapie de behandeling per email en/of schriftelijk factureren. De cliënt dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

-         Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk Veth Fysiotherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

-         Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk Veth Fysiotherapie gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.